رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران در سالهای اخیر بر خلاف بسیاری از نواحی صنعتی کشور با رونق در سرمایه گذاری و پیشرفت طرح‌های تولید و خدماتی روبرو بوده اند.
آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهد که جمع سرمایه گذاری داخلی بخش غیر دولتی در مناطق آزاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۵ با رشدی چشمگیر روبرو شده و از ۳ هزار و ۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۶ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۶ رسیده است.گزارش ارائه شده از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری داخلی بخش غیر دولتی در منطقه آزاد انزلی ظرف ۴ سال مذکور بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان، منطقه آزاد اروند ۳۲۰۰ میلیارد تومان، منطقه آزاد ارس ۸۵۰ میلیارد تومان و منطقه آزاد ماکو ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در مدت مذکور میزان سرمایه گذاری خارجی در مجموعه مناطق آزاد تجاری کشور بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است که مناطق آزاد قشم، ماکو، اروند، ارس و کیش به ترتیب بیشتر سهم جذب سرمایه‌های خارجی را داشته‌اند.

نسخه مناسب چاپ