پند بزرگان
ـ اگر به دنبال شادی هستی، غم‌ها را فراموش کن.
ـ سعادتمند کسی است که بر مشکلات لبخند می‌زند.
احمد خورشیدپرست

code

نسخه مناسب چاپ