زندگی متحرک
من قصد دارم یک کولی باشم. البته فکر نکنید منظورم از کولی، این است که گدایی کنم یا فال بگیرم. منظورم این است که دوست دارم به سبک کولی‌ها، یک ماشین بزرگ داشته باشم که مجهز باشد و همه وسایل خانه و زندگی در عقب آن باشد و من به هرجا می خواهم بروم و هم زندگی کنم، هم دنیا را ببینم.
برای شغلم هم فکر کرده ام. هرجا بروم عکاسی می کنم یا صنایع دستی آنجا را می خرم و در شهر بعدی یا کشور بعدی یک نمایشگاه سیار راه می اندازم و آنها را می فروشم و با پول آن به راه خود ادامه می‌دهم.فکر کنم برای این که در این مدل زندگی موفق باشم، باید زبان دوم و سوم هم یاد بگیرم.
اگر موفق شدم، برای شما عکس و قصه‌های جذاب از مناطق مختلف می فرستم.
شیردل پاکزاد- ۱۰ ساله

code

نسخه مناسب چاپ