رشد اقتصادی سال ۹۵ بدون احتساب نفت ۳/۳ درصد اعلام شد
سرویس اقتصادی ـ میزان رشد اقتصادی سال۹۵ با نفت ۵ر۱۲درصد و بدون نفت ۳ر۳درصد و میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ۱۲۷۲۳ هزار میلیارد ریال شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، بررسی‌های آمار بانک مرکزی که در قالب شاخص‌های عمده اقتصادی سال۹۵ منتشر شده است، نشان می‌دهد پارسال میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری ۲۶۶۴هزار میلیارد ریال، میزان هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۶۴۹۵هزارمیلیارد ریال و بخش دولتی مبلغ ۱۷۵۲هزار میلیارد ریال شده است.
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی درگزارش‌ پایانی سال۹۵ آورده است که جمعیت کشور پارسال۹ر۷۹ میلیون نفر بوده که ۱ر۵۹ میلیون نفر در شهرها و ۸ر۲۰میلیون نفر در روستاها ساکن بوده‌اند.
پارسال رشد جمعیت کشور ۲ر۱درصد، تراکم جمعیت ۵ر۴۸نفر در هر کیلومتر، جمعیت فعال اقتصادی۸ر۲۵میلیون نفر و نرخ بیکاری ۴ر۱۲درصد بوده است.
همچنین پارسال نرخ بیکاری مناطق شهری ۷ر۱۳درصد و مناطق روستایی۹ر۸درصد شده و در مجموع نرخ بیکاری زنان ۷ر۲۰درصد و مردان ۵ر۱۰درصد شده است، از سوی دیگر تراز حساب جاری کشور پارسال۱۶میلیارد و ۳۸۸میلیون دلار، تراز بازرگانی ۲۰میلیاردو۸۴۳میلیون دلار، صادرات کالا۸۳میلیاردو۹۷۸میلیون دلار، واردات کالا ۶۳میلیاردو۱۳۵میلیون دلار و کل بدهی خارجی کشور(پایان دوره) ۸میلیاردو۴۸۱میلیون دلار شده است.‌متغیرهای پخش پولی کشور هم نشان می‌دهد که میزان رشد نقدینگی در سال۹۵ معادل ۲ر۲۳درصد، پول۳ر۱۹درصد، شبه پول۸ر۲۳درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی ۹ر۲۳درصد بوده است.
این گزارش با اشاره به وضع درآمدهای دولت در سال۹۵ اضافه کرده است: درآمدهای دولت۹ر۱۴۵۹هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای دولت ۲ر۲۰۷۰هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۸ر۷۴۲هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۲۱هزار میلیارد ریال بوده تا کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به رقم ۵ر۲۸۸هزار میلیارد ریال برسد.
از سوی دیگر بررسی حساب‌های ملی ایران به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که پارسال ارزش افزوده بخش نفت به ۱۵۶۴هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۳ر۱۲درصدی داشته در حالی که میزان آن در زمستان پارسال ۴۳۲هزار میلیارد ریال با رشد۴ر۱۳درصدی بوده است.
ارزش افزوده بخش کشاورزی هم برای پارسال معادل۱۲۶۷هزار میلیارد ریال و رشد ۱۰درصدی و برای فصل زمستان هم معادل۴۵هزار میلیارد ریال با رشد ۴ر۱درصدی بوده است. همچنین ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال۹۵ به رقم ۱۶۵۱ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۳درصدی و در فصل زمستان گذشته هم به رقم ۴۵۴هزار میلیارد ریال با رشد ۱ر۱۴درصدی رسید. اما ارزش افزوده بخش ساختمان در سال۹۵ به میزان ۶۶۳هزار میلیارد ریال و رشد ۲ر۵درصدی و در فصل زمستان هم معادل۲۰۵هزار میلیارد ریال و رشد ۴ر۶درصدی بوده است.
در این میان ارزش افزوده بخش خدمات پارسال بیشترین میزان را داشت و به رقم ۷۲۶۵هزار میلیارد ریال با رشد ۱ر۵۷درصدی رسید.
این بخش در فصل زمستان پارسال هم دارای ۲۰۰۴هزار میلیارد ریال ارزش افزوده با رشد ۲ر۶۲درصدی بوده است. این بررسی نشان می‌دهد که رشد بخش‌های مختلف اقتصادی به قیمت ثابت در سال۹۵ با نوسان همراه بوده است، به طوری که ارزش افزوده بخش نفت رشد ۶ر۶۱درصدی، بخش کشاورزی رشد ۲ر۴درصدی، بخش صنعت و معدن رشد ۶ر۶درصدی، بخش ساختمان با کاهش رشد ۱ر۱۳درصدی و بخش خدمات رشد ۶ر۳درصدی داشته است. این میزان در فصل زمستان هم برای بخش نفت رشد ۱ر۴۷درصدی، بخش کشاورزی رشد ۴ر۴درصد، بخش صنعت و معدن رشد ۵ر۹درصد، بخش ساختمان رشد منفی۸ر۶درصدی و برای بخش خدمات رشد ۹ر۴درصدی بوده است.
از سوی دیگر حساب‌های ملی به قیمت‌های جاری در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که پارسال تشکیل سرمایه بخش خصوصی در زمینه ماشین‌آلات به ۹۰۱هزار میلیارد ریال با رشد ۹ر۶درصدی و در زمینه ساختمان به ۹۲۱هزار میلیارد ریال با رشد ۷درصدی رسید.
در حالی که سهم بخش دولتی برای ماشین‌آلات ۱۲۳هزار میلیارد ریال و رشد ۹ر۰درصدی و برای ساختمان ۷۱۹هزار میلیارد ریال و رشد ۵ر۵درصدی بوده است.
در مجموع میزان کل تشکیل سرمایه ناخالص خصوصی و دولتی رقم ۲۶۶۴هزار میلیارد ریال با رشد ۳ر۲۰درصدی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش در سال۹۵ روزانه معادل ۷۶۱ر۳ میلیون بشکه نفت تولید و حدود۲۲۴ر۲ میلیون بشکه نفت هم صادر شد که به ترتیب افزایش ۴ر۱۶درصدی و ۳ر۴۱درصدی داشته‌اند.
پارسال همچنین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور با رشد ۹ر۷درصدی به ۳ر۹۹رسید و در طول سال فوق هم ۱۵۶۱۷فقره جواز تأسیس واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۲۲۵هزار میلیارد ریال صادر شد که به ترتیب رشد ۸ر۴درصدی و کاهش ۲ر۲درصدی داشته‌اند.
همچنین پارسال ۵۴۲۳فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳ر۲۹۱هزار میلیارد ریال صادر شد که به ترتیب رشد ۲ر۱۲درصدی و ۹ر۶۶درصدی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش پارسال در تهران ۸۷فقره پروانه ساختمان و در کل کشور هم ۱۱۳هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شد که در تهران ۵ر۷درصد و در کل کشور هم ۲ر۱۲درصد رشد داشته است. اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی در سال۹۵ با کاهش۱ر۱۴درصدی مواجه شد و به رقم ۲ر۶۰۲هزار میلیارد ریال رسید. از سوی دیگر میزان دریافت مالیات‌های مستقیم در سال۹۵ به مرز ۴۹۴هزار میلیارد ریال با رشد ۱۵درصدی رسید و حدود ۹ر۵۲۰هزار میلیارد ریال مالیات غیرمستقیم دریافت شد که این بخش هم رشد ۸ر۴۳درصدی نشان می‌دهد.

نسخه مناسب چاپ