سرایه
بر درگه دوست، هر که صادق برود
تا حشر ز خاطرش علایق برود
صد ساله نماز عابد صومعه‌دار
قربان سر نیاز عاشق برود
شیخ بهایی

code

نسخه مناسب چاپ