پند بزرگان
– آینده از آن کسانی است که به استقبالش می‌روند.
فردریش نیچه

– تخیل مهم‌تر از دانش است. علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد.
آلبرت اینشتین

code

نسخه مناسب چاپ