حجم نقدینگی از مرز ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان گذشت
بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان فروردین امسال را ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به فروردین پارسال ۷ر۲۳ درصد رشد دارد.
بر اساس گزارش گزیده‌های آماری مربوط به فروردین امسال که بانک مرکزی منتشر کرده، میزان رشد نقدینگی در این ماه نسبت به اسفند پارسال هم ۹ر۰ درصد بوده است.
همچنین در فروردین امسال ۵ر۳۴۳ هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در اختیار مردم قرار داشته است.
در این ماه حجم پول هم به عدد ۵ر۱۵۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده که از رشد ۴ر۲۱ درصدی نسبت به فروردین پارسال حکایت دارد، اما نسبت به اسفند پارسال ۹ر۴ درصد کاهش یافته است.
نگاهی به شاخص شبه پول نشان می‌دهد که این عدد به رقم ۶ر۱۱۰۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده و همچنان حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده که این عدد نسبت به فروردین پارسال ۲۴ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۷ر۱ درصد رشد دارد.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان فروردین امسال به ۲ر۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که از رشد ۳ر۲۱ درصدی در یک ساله منتهی به این ماه حکایت دارد.
سهم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار یافته بخش دولتی هم می‌شود، مبلغ ۴ر۱۹۳۴هزار میلیارد ریال و سهم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی ۸ر۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
نگاهی به وضع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان فروردین امسال بیانگر آن است که میزان دارایی‌های خارجی این نهاد در مدت یاد شده به ۷ر۳۳۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. سهم اسکناس و مسکوک هم از این دارایی‌ها ۶۱ هزار میلیارد ریال و سایر دارایی‌های آن ۸ر۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در این مدت همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۹ر۱۰۰۹ هزار میلیارد ریال رسید و بدهی بخش دولتی هم از ۸ر۵۹۹ هزار میلیارد ریال گذشت. از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳۱۹ هزار میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل ۸ر۲۸۰ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است که به ترتیب نسبت به اسفند پارسال بدهی‌های دولت ۲ر۱۶ درصد رشد داشته اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۱ر۷درصد کاهش یافته است.
گزارش بانک مرکزی همچنین درباره عملکرد بودجه عمومی‌دولت حاکی است: در نخستین ماه سال با عملکرد نامطلوب در بخش‌های درآمدی مانند نفت و مالیات، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور منفی ۶۶۰۰ میلیارد تومان شد.
بر این اساس، در فروردین امسال درآمدهای مالیاتی کشور عدد ۳۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به عملکرد یک‌ماهه پارسال با ۸ر۱۲ درصد کاهش روبرو بوده است، این در حالی است که بر مبنای درآمد مصوب یک‌ماهه باید عدد ۹۹۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد.
در این ماه پرداخت‌های هزینه‌ای دولت رقم ۶ر۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال با ۲ هزار میلیارد تومان افزایش رشد ۷ر۱۶درصدی را نشان می‌دهد، بر این اساس کسری بودجه عملیاتی در فروردین امسال به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین در ماه مذکور منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد نفتی ماه مشابه پارسال رشد ۸۸۱ درصدی را نشان می‌دهد.
در ماه مورد اشاره پرداخت‌های عمرانی دولت فقط ۳۰میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب یک ماه بودجه ۹۶ فاصله دارد.

نسخه مناسب چاپ