در برابر فرزند از یکدیگر حمایت کنید
پشت هم را خالی کردن مقابل خواست‌های بچه‌ها، یکی از خطاهایی است که هر پدر و مادری ممکن است انجام دهد. به عنوان مثال، اگر پدر خانواده شرط بستنی خوردن را تمیز کردن اتاق قرار داده است، شما به عنوان مادر خانواده پیرو این شرط باشید و از روی دلسوزی، در صورتی که فرزندتان اتاقش را مرتب نکرد، به او بستنی ندهید. متحد بودن پدر و مادر، یکی از مهم‌ترین مسایلی است که باید توسط والدین رعایت شود. ممکن است شما روش‌های گوناگونی را برای تربیت و تنبیه کردن فرزندتان داشته باشید،‌که می‌توانید در مورد آن‌ها با یکدیگر حرف بزنید، اما هرگز سعی نکنید مقابل فرزندتان، تلاش دیگری را کمتر جلوه دهید.
دکتر مجید ابهری ـ آسیب‌شناس اجتماعی
@DrMajidabhari

نسخه مناسب چاپ