پند بزگان
– در پهنه پندار و خلسه خیال، فراتر از پیروزی های خود و فروتر از شکست های خود نروید.
جبران خلیل جبران
– هیچ کس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دستکم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد.
رومنرولان

code

نسخه مناسب چاپ