امروز در تاریخ
دو شکست نظامی هند از ایران
۱۸ دسامبر سال ۱۶۵۰ میلادی نیروهای اعزامی «شاه جهان» امپراتور گورکانی (تیموری) هند به قندهار از سربازان ایرانی مستقر در پادگان این شهر شکست خوردند و دست به فرار زدند. این دومین شکست هندیان در قندهار از ارتش ایران بود. سال پیش از آن (ژانویه ۱۶۴۹ میلادی) شاه عباس دوم شخصا با سپاه اصفهان برای بیرون راندن هندیان از قندهار به این منطقه رفته و پیروز شده بود. سران دهلی از دیرزمان چشم طمع به قندهار دوخته بودند که گوشه ای از ایران خاوری بود.
تلاشهای بی نتیجه سران دهلی در سالهای ۱۶۵۲ و ۱۶۵۳ ادامه یافت و این چهار لشکر کشی برای آنان ۱۲۰ میلیون روپیه طلا هزینه داشت.

رسیدگی به شکایت انگلستان از ایران در جامعه ملل
جامعه ملل از ۱۸ دسامبر سال ۱۹۳۲ رسیدگی به شکایت انگلستان از ایران که یکجانبه امتیازنامه نفت (امتیاز سال ۱۹۰۱ دارسی) را الغاء کرده بود سه روز پس از دریافت آن آغاز کرد و ۵۰ روز بعد، از طرفین خواست که یک بار دیگر با هم مذاکره کنند و اگر موفق به حل اختلاف نشوند، آن وقت جامعه ملل تصمیم خواهد گرفت.
«تاریخ» نشان داد که این کارها نوعی بازی برای تمدید قرارداد ۶۰ ساله به ۹۰ سال و چند برابر کردن منطقه قرارداد بود. در مذاکرات دوجانبه [که به توصیه جامعه ملل صورت گرفت] این توافق حاصل شد و مجلس شورا بر آن صحه گذارد که به قرارداد سال ۱۹۳۳ نفت ایران و انگلستان معروف شده است که در سال ۱۹۵۱ باتلاش های میهندوستان ایرانی به رهبری دکتر مصدق ابطال شد.

بازی های قوام السلطنه
پس از چندبار استعفاء و ابقاء و ترمیم کابینه و ده ها بازی دیگر، در این روز در آذر ماه ۱۳۲۶ ابراهیم حکیمی جای قوام السلطنه را گرفت و نخست وزیر شد. در جریان این بازی ها که حوصله مردم را سر برده بود، محمد مسعود ناشر روزنامه «مرد امروز» در یک شماره این روزنامه نوشت که به هرکس که قوام را ترور کند یکصد هزار تومان پاداش خواهد داد و در این زمینه تعهدنامه محضری هم تنظیم کرده بود. روابط قوام با مطبوعات در طول سال ۱۳۲۶ بسیار بد بود. این بازی ها که با اعتراض دولت شوروی به ردّ قرارداد نفت شمال از سوی مجلس که قوام وعده آن را به مسکو داده بود تا نیروهایش را از ایران خارج کند شدت یافته بود .
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ