انتصاب دراستانداری گلستان
گرگان ـ خبرنگار اطلاعات: احسان مکتبی در حکمی از سوی استاندار گلستان به سمت سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری این استان منصوب شد.‏‎
‎او دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است وپیشتر به عنوان مشاور استاندار در امور فرهنگی، صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه منطقه گلشن مهر،مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مدیر کانون ادبی، مدیر امور فرهنگی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دبیر شورای فرهنگی دانشگاه نیز خدمت کرده است. ‏

نسخه مناسب چاپ