آسمان هفته
صورت فلکی هفته
جبار (شکارچی)
 

صورت فلکی جبار یا شکارچی (Orion ) یکی از پرنورترین و شناخته شده ترین صورت های فلکی آسمان شب محسوب می شود که دو ستاره از ۱۰ ستاره پرنور آسمان را در خود جای داده است. صورت فلکی جبار در تصور مردمان باستان نمایانگر یکی از پهلوانان اسطوره‌ای
‌است که گرزی در دست راست دارد و در دست دیگرش سپر یا جانوری مغلوب دیده می شود.جبار یکی از زیباترین و پرنورترین صور فلکی آسمان شب است که به راحتی قابل تشخیص است. از طرف دیگر صورت فلکی شکارچی یکی از معدود صور فلکی است که اسم آن با شکل ظاهری اش همخوانی دارد.
ستاره‌ های صورت فلکی جبار شباهت به شکارچی لاف زن دارد که از هزارها سال پیش در سراسر جهان شناخته شده است. بنابر یکی از افسانه‌ ها، جبار یا اریون ادعا می کند که هیچ جانوری نمی تواند بر او چیره شود و جانش را بر سر این ادعا می گذارد. ژوپیتر عقربی را می فرستد تا او را بکشد و عقرب نیز مأموریت خود را با موفقیت انجام
می دهد.
بعد از این اتفاق الهه دیانا، دلش برای اریون می سوزد و او را به آسمان می برد و در مکانی دور از عقرب جای می دهد به طوری که چنین به نظر می‌رسد که هر گاه عقرب طلوع می‌کند صورت فلکی جبار در حال غروب است و گویی از آن فرار می کند.در بابل باستان مردم در صورت فلکی جبار نقش الهه ای را می دیدند که سنگ های قیمتی و جواهرات را خلق می کرد.
این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی ارابه‌ ران و در شرق صورت فلکی دوپیکر قرار دارد. همچنین در شمال شرقی آن صورت فلکی گاو (صورت فلکی) قرار دارد. دست‌ ها و بالاتنه شکارچی در نیم کره شمالی حاوی یکی از پرنورترین ستاره‌ ها است.
جبار بیست و ششمین صورت فلکی از لحاظ بزرگی است و در ربع اول نیمکره شمالی قرار دارد و می تواند در عرض‌های‌ جغرافیایی ۸۵+ درجه و ۷۵- درجه دیده شود.
دیگر صورت های فلکی همسایه اش‌ نهر، خرگوش و تک شاخ هستند. زمان رسیدن به نصف النهار آن ۵ بهمن ماه و مساحت آن ۵۹۴ درجه مربع است.صورت فلکی شکارچی تنها صورت فلکی است که نیمی از آن در نیمکره جنوبی و نیم دیگر آن در نیمکره شمالی قرار دارد.با چشم معمولی و غیر مسلح می توان در صورت فلکی جبار، پدیده های پیدایش و فنا در کیهان را مشاهده کرد.
ادامه دارد…

code

نسخه مناسب چاپ