انتصاب در استانداری لرستان
خرم آباد – خبرنگار اطلاعات : سرپرست حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان معرفی شدند.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، گودرز امیری و ابراهیم محمدی به ترتیب به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان معرفی شدند.

نسخه مناسب چاپ