برف و پارو
احمد خدادوست
پـــارو گــــــرفته
بابــــایم امسال
او غـصه دار است
من شاد و خو شحال
***
با اولین برف
شد کارش آغاز
اما دلش بود
با غصه دمساز
***
تا دیدم او را
در برف و سرما
خیلی دلم سوخت
به حــــال بـــابا
***
رفتم کنارش
از غصه بی تاب
با دیدنم شد
برف دلش آب!

code

نسخه مناسب چاپ