امروز در تاریخ
کشته شدن فریدون شاه در جنگ با گرجیان
سی ام دسامبر سال ۱۱۲۰ میلادی فریدون، شاه شروانشاه در جنگ با گرجستانی ها کشته شد و پسرش منوچهر برجای او نشست. این خاندان که از سوی دولت ساسانیان به حکومت قفقاز جنوبی منصوب شده بودند پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی ایران، با حفظ زبان پارسی و دین زرتشتی به حکومت خود بر آن منطقه ادامه دادند که مورخان از آنان به عنوان دودمان شروانشاهیان (شیروانشاهیان) یادکرده اند.

ایران پس از ۱۷ قرن دوباره پارلمانی شد
در این روز در سال ۱۲۸۵ هجری مظفر الدین شاه قاجار مصوبه قانون اساسی را که با اجرای آن نظام حکومتی ایران « پارلمانی» می شد امضاء کرد و ده روز بعد هم درگذشت. این قانون دارای ۵۱ اصل بود که بعدا و چندبار اصلاحیه هایی به نام «متمم» بر آن اضافه شد. طرح قانون اساسی سال ۱۹۰۶ میلادی که عنوان آن را در آن زمان «نظامنامه» گذارده بودند به جای مجمع موسسان، توسط چندحقوقدان و سیاستمدار انشاء، و در مجلس شورا که اعضای آن نیز به صورت خاص تعیین شده بودند تصویب شده بود .

دستگیری داریوش فروهر در دی ماه ۱۳۳۲
دهم دی ماه ۱۳۳۲ (شب هنگام) داریوش فروهر رئیس وقت حزب پان ایرانیست را که از بیست و هشتم امُرداد (روز براندازی دولت مصدق) ناپدید شده بود درحال خواب در خانه دکتر حسن نظمی انصاری دستگیر کردند و به فرمانداری نظامی بردند.
اتهام او حمایت از کارهای مصدق و بی اعتنایی به احضاریه اش برای معرفی خود به فرمانداری نظامی بود.

تزار تظاهرات را با توپ سرکوب کرد !
تزار نیکلای دوم امپراتور روسیه برای سرکوب کردن تظاهرات ۱۵۰ هزار نفری مسکو که ۲۳ روز ادامه داشت، ۳۰ دسامبر سال ۱۹۰۵ دستور داد که تظاهر کنندگان را زیر آتش توپ قراردهند!. در این تیر اندازی بیش از ده هزار تن کشته شدند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ