. . . یک تکه آسمان
 

اى خداوند
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ‌ده که به ریسمانِ قرآن می‌آویزند و در اموری که حق و باطل در آنها به هم آمیخته است، به دژِ استوار آن پناه می‌برند و در سایه ‌حمایتش می‌آسایند و با نور صبحگاه آن هدایت می‌یابند و مشعل تابناکش را دلیل راه خود می‌گیرند و از فروغ چراغ آن، چراغ معرفت می‌افروزند و جز از او راه راست نمی‌جویند.
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به مدد قرآن حاجت ما را به بی‌نیازی رسان و آسایش زندگی و برکت و فراوانیِ روزی‌ها را به سوی ما روان گردان و از بد سرشتی‌ها و زشت‌کرداری‌ها به دور دار و از فرو افتادن به درّه‌عمیق کفر و تن‌دادن به موجبات نفاق ایمن‌ساز تا آن که قرآن ما را در قیامت به سوی خشنودی و بهشت تو پیش بَرَد و در این جهان از خشم تو و تجاوز از حدود تو حفظ کند، و به سبب آنچه نزد تو بر عهده‌ما نهاده شده [که پیرو قرآن باشیم و احکام آن را به کار بندیم]، گواهی دهد که ما حلال، و حرام آن را حرام دانسته‌ایم.
دعای چهلم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ