سهم ۳۰ درصدی بیمه از پوشش ریسک کشور
بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ریسک در کشور وجود دارد که نیاز به پوشش های بیمه ای دارند؛ در حالیکه فقط ۳۰ درصد از آنها پوشش داده می‌شوند.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی درباره کاستن از سهم بیمه ایران در بازار و افزوده شدن به سهم بیمه های خصوصی گفت: بیمه مرکزی برنامه ای برای کاهش سهم بیمه ایران در بازار ندارد؛ بلکه ما بیشتر به دنبال آن هستیم تا کیک بازار را بزرگ تر کنیم.
وی با بیان اینکه بزرگتر شدن کیک بازار به معنای پر کردن ظرفیت های خالی بیمه ای در کشور است، اظهار داشت: ۷۰ درصد از ظرفیت های بیمه در کشور خالی است؛ به نحوی که بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ریسک در کشور وجود دارد که نیاز به پوشش های بیمه ای دارند، ولی فقط ۳۰ درصد از آنها دارای پوشش هستند.
رئیس شورایعالی بیمه تاکید کرد: تمامی شرکت های بیمه و حتی بیمه ایران به عنوان فقط شرکت دولتی می توانند برای پر کردن ظرفیت های خالی بیمه ای در کشور تلاش کند؛ این در حالی است که ما به توسعه بازار بیمه در کشور توجه داریم و سیاست ما کاستن از سهم بیمه ایران در بازار نیست.

نسخه مناسب چاپ