امروز در تاریخ
بازداشت خسروپرویز و آغاز پایان امپراتوری توانمند ایرانیان
۳۱ دسامبر سال ۶۲۷ میلادی خسروپرویز (خسرو دوم) شاه وقت ایرانیان از دودمان ساسانی که به خاطر اطفاء حس جاه طلبی خود و رسانیدن مرزهای ایران به روزگار داریوش بزرگ دست به جنگ های غیر ضروری ازجمله تصرف مصر و محاصره قسطنطنیه و تصرف همه آسیای غربی زده بود و صلیبی را که مسیح به آن مصلوب شده بود به تیسفون آورده بود و ارتش را فرسوده و مردم را زیر بار مالیات های سنگین قرار داده بود در کاخ تیسفون بازداشت شد و این اقدام که به خواست ژنرال های ایران و تصویب شیرویه (قباد دوم) پسر او صورت گرفت آغاز پایان امپراتوری توانمند ایرانیان در عهد باستان به شمار می رود. ایرانیان بعدا در قرون وسطا و جدید چند امپراتوری دیگر تشکیل دادند.

آغازتقسیمات کشوری درایران
۱۰ دی ماه ۱۳۱۶ ایران دارای تقسیمات کشوری تازه شد و به ده استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید.
این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. ۲۳ سال بعد در ژانویه ۱۹۶۰ (دی ماه سال ۱۳۳۸) این تقسیمات تغییر کرد و استان های ده گانه، ۱۷ استان شدند. تعداد شهرها نیز به ۱۴۵ شهر افزایش یافت. ایجاد استان های تازه از کوچک کردن استان های دهگانه قدیم صورت گرفته بود که نارضایتی به بار آورد

کشتن امپراتورروم
۳۱ دسامبر سال ۱۹۲ میلادی رئیس گارد امپراتوری روم « کومودوس » امپراتور این کشور که سلطنت خود را از جانب یکی از خدایان رومی( هرکولس ) می دانست و معتقد بود که همه اسیران جنگی باید در بازی های گلادیاتوری یکدیگر را بکشند و امپراتور باید به جای همسر « مترس » داشته باشد، چند ساعت پس از این که شهر رم را به نام خود « کومودیانا » تغییر نام داد به دست یک پهلوان کشتی در حمام به قتل رسید. در این عمل « مارسیا » مترس امپراتور به فرمانده گارد کمک کرده بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ