افزایش درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی
سرویس اقتصادی ـ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری پارسال به ۱۶۴ میلیون ریال و درآمدش به ۱۶۷ میلیون ریال رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، نتایج آمارگیری از درآمدها و هزینه‌های خانوار شهری و روستایی در سال ۹۱ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

طبق این بررسی، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری، پارسال به ۱۶۴ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال رسید که این میزان نسبت به سال ۹۰ بیش از ۸ر۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

از کل هزینه‌های فوق ۱ر۲۷ درصد معادل ۴۴ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال به هزینه‌های خوراکی و ۹ر۷۲ درصد معادل ۱۱۹ میلیون و ۷۱۱ هزار ریال به هزینه‌های غیرخوراکی اختصاص داشت.

طبق این گزارش، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری پارسال به ۱۶۷ میلیون و ۲۴۱ هزارریال رسید که ۳ر۲۸ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش دارد. ۷ر۲۷ درصد این درآمد از مشاغل حقوق‌بگیری و ۸ر۱۶ درصد از مشاغل آزاد و غیرکشاورزی و ۶ر۵۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه بوده است. طبق بررسی انجام شده ۹۳ درصد خانواده‌های شهری دارای گاز لوله‌کشی و ۹۲ درصد دارای تلفن همراه و ۴۲ درصد هم دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند.

از سوی دیگر متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی پارسال به ۱۰۸ میلیون و ۱۸۸ هزار ریال رسید که نسبت به سال ۹۰ حدود ۸ر۲۸ درصد رشد دارد.

از این میزان هزینه، مبلغ ۷ر۴۵ میلیون ریال معادل ۳ر۴۲ درصد به هزینه‌های خوراکی و ۱ر۶۲ میلیون ریال معادل ۷ر۵۷ درصد به هزینه‌های غیرخوراکی مربوط بوده است.

همچنین متوسط درآمد یک خانوار روستایی پارسال به ۱۰۱ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال رسید که نسبت به سال ۹۰ حدود ۲۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

از این درآمد، مقدار ۹ر۲۴ درصد از محل حقوق‌بگیری و ۸ر۲۸ درصد از محل مشاغل آزاد و کشاورزی و ۴ر۴۶ درصد از محل درآمدهای متفرقه تأمین شده است.

۴۸ درصد خانوارهای روستایی دارای لوله‌کشی گاز و ۸۱ درصد دارای تلفن همراه و ۲۲ درصد دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند.

نسخه مناسب چاپ