پند بزرگان
همیشه معیاری بالاتر از آنچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزینید.

ارسطو

وقتی یک روح از سطح زمان خویش بیش تر اوج می گیرد و از ظــرف تحـمل مردم زمان، بیشتر رشد می کند، تنها می شود.

دکتر علی شریعتی

code

نسخه مناسب چاپ