پیوست به
 

جامی است که عقل آفرین می زندش

صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

این کوزه گر دهر، چنین جام لطیف

می سازد و باز بر زمین می زندش

«حکیم عمر خیام»

code

نسخه مناسب چاپ