آموزه
 

ویکتور هوگو:
‏ در هر ملت چراغی هست
که به همه افراد نور می دهد
و آن، آموزگار است.

code

نسخه مناسب چاپ