پیگیری نمایندگان رئیس جمهوری برای رفع مشکل تولیدکنندگان ممنوع الخروج
نمایندگان رئیس جمهوری مشکل تولیدکنندگان ممنوع‌الخروج را پیگیری می کنند.

در جلسه کمیته ماده ۷۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقرر شد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان رئیس جمهوری در این کمیته و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ممنوع الخروج ها را پیگیری کنند.

به گزارش مهر، در جلسه اخیر کمیته ماده ۷۶ ضمن بررسی چگونگی رفع موانع انتقال اشخاص حقوقی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بالعکس، مقرر شد با بررسی و نظر شورای عالی مناطق آزاد، ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۴ هیات وزیران و موضوع ماده ۹۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعت مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی اصلاح و رفع ابهام شده تا این امر میسر شود.

همچنین در این نشست در خصوص اختیار قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای ممانعت از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور، موضوع ماده ۹۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به نظر کمیته مبنی بر اینکه این سلب حق صرفاً باید از طریق احکام قضایی صورت گیرد، مقرر شد کارگروهی در دولت مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری در کمیته ماده ۷۶ و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و نسبت به رفع ممنوع الخروج بودن بدهکاران مالیاتی بررسی های لازم را انجام داده و مراتب به تصویب هیات وزیران برسد.

نسخه مناسب چاپ