امروز در تاریخ
بپاخیزی پسران «آذرک» در سیستان

کرونیکلر های اروپایی شکست سپاه اعزامی خلیفه عباسی از خراسان به سیستان برای سرکوب بپاخیزی پسران آذرک را یازدهم ژانویه سال ۷۹۸ میلادی نوشته اند. این بپاخیزی از نخستین قیامهای مسلحانه ایرانیان در جنوب خاوری وطن برای کوتاه کردن دست اعراب و احیاء استقلال و حاکمیت ملی بود. حمزه پسر بزرگ آذرک پس از این که شنید علی بن عیسی بن ماهان ژنرال و فرماندار عباسیان پسر خود عیسی را مامور سرکوبی قیام سیستانیان کرده است، با چندصد تن انقلابی استقلال طلب در کوه های سر راه کمین کرد و لشکر اعزامی را پراکنده ساخت.

سال ها بعد یعقوب لیث تلاش پسران آذرک را دنبال کرد و موفق شد. قیامگران سیستانی می گفتند که حکام عباسی همان می کنند که در اسلام نهی شده است؛ ظلم، اسراف و توجه به تجملات و تشریفات. آنان استدلال می کردند که منظور از ردّ حکومت عباسیان دفاع از اسلام راستین است و تاکید داشتند که اسلام نگفته است که ایرانیان برای ثبوت مسلمان بودن خود، لزوما حاکم اعزامی عرب داشته باشند و به عربی سخن بگویند.

انگلیسی ها ۱۴ افسر ایرانی را اعدام کردند!

خانواده های افسرانی که توسط انگلیسی ها اعدام شده بودند برای شکایت از وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت که به اعتراض آنان توجه نکرده بود ۲۲ دی ماه۱۲۹۷ مقابل کاخ گلستان اجتماع کردند ولی از دست دربار سلطان احمدشاه هم در این زمینه کاری برنیامد!. انگلیسی ها ۲۲ تیرماه همان سال درست چهارماه مانده به پایان جنگ جهانی اول، چهارده افسر نیروهای مسلح ایران را بدون کوچکترین دلیل اعدام کرده بودند.این افسران به منظور دفاع از وطن که قبلا اعلام بی طرفی کرده بود با نیروهای انگلیسی جنگیده و بعدا دستگیر شده بودند.

«تبعه اول» اصطلاحی که جهانی شده است

اکتاویوس Octavius(اوکتاویان) چند سال پس از آن که سنای روم اورا با لقب اوگوستوس به عنوان تنها کنسول روم (امپراتور انتخابی) تعیین کرد و نگهبان دمکراسی و حقوق مردم قرار داد یازدهم ژانویه سال ۲۳ پیش از میلاد در مراسمی ناگهان و بدون مقدمه خودرا تبعه اول و بالاتر از همه اتباع دیگر و همسرش را هم بانوی اول روم (بانوی بانوان) خواند و این رسم از آن زمان در دنیای غرب رایج شده است که رئیس کشور را مرد اول و بانویش را زن اول حطاب کنند.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ