شعر امروز
تهران
شهریار عطایی
پرورش آبزیان نخوانده ام
اما چند سالی است
میلیون ها ماهی و میگو
در استخرهای بزرگ
به من نگاه می کنند
تا بیمه عمرشان را
به طور مرتب وصول کنم
ماهی ها باید
به اندازه کافی بزرگ شوند
اگر کسی سراغ
ماهی ها را گرفت
به او بگویید هنوز
رشد مناسبی نکرده اند
تهران که بندر نیست
اما چند قایق رنگ و روغنی
روی دیوار اتاقم هست
یکی از قایق ها با بادبان زردش
مرا به سفر خواهد برد

جغرافیای خسته
محبوبه ابراهیمی
باید نبود ماه و نتابید بر زمین
-این گریه زار حسرت بانوی اولین-
ما چشم بر بهار زمین وا نکرده ایم
حوا! بهشت کو که نگرییم بیش از این؟
حوا! زمین ما، چه بگویم جهنم است
اینجا نمی شود دلمان آسمان نشین
حالا بگو چگونه تحمل کند مرا
جغرافیای خسته این خاک آتشین
من چیده ام شبیه تو آن سیب سرخ را
من امتداد فصل توأم، ماه خوشه چین!

code

نسخه مناسب چاپ