سُرایه
نـی دولت دنیـــــا به ستم می‌ارزد
نی لــــذت مستی‌اش الم می‌ارزد
نه هفت هـــزار ساله شادی جهان
این محنت هفت روزه غـــم می‌ارزد
حافظ

code

نسخه مناسب چاپ