پیشنهادهایی برای اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها
برای جلوگیری از عوارض و عواقب نامطلوب احتمالی هدفمندسازی یارانه ها، پیشنهاداتی را مطرح می‌کنم، باشد که از نظر صاحبنظران و کارشناسان ذی‌صلاح، کارساز و مفید باشد.

الف ـ برای هر یک از افراد ذی‌نفع و یا سرپرستان قانونی آن‌ها، حساب ویژه در یکی از بانک‌ها افتتاح و وجوه استحقاقی افراد به آن حساب‌ها واریز شود.

ب ـ یارانه‌های نقدی و استحقاقی مورد نظر، مطلقاً به خود افراذ ذی‌نفع پرداخت نشود.

ج ـ دفترچه‌هایی نظیر دفترچه‌های بیمه در اختیار افراد ذی‌نفع قرار گیرد و دولت با استفاده از امکانات موجود، خرید اجناس و تهیه اقلامی را که به حد کافی در جامعه موجود است، تجویز کند و فروشنده و ذی‌نفع با ارائه اوراقی که ذی‌نفع خریداری و یا استفاده کرده است، طلب خود را از بانک مورد اشاره دریافت کند. مثلاً ‌افراد ذی‌نفع و صاحبان اندوخته با خرید اقلامی از مواد غذائی، صحت اقلام خریداری شده را با مبلغ مندرج در این اوراق تأئید کند و فروشنده با ارائه این اوراق که مندرجات آن را طرفین تأئید کرده‌اند، طلب خود را از بانک مورد نظر دریافت دارد. بدیهی است وجوه مواد غذائی و پرداخت اجاره خانه و یا خرید آن و هزینه‌های درمان و شهریه فرزندان از اولویت ویژه برخوردار خواهد بود.

اصولاً تورم وقتی به وجود می‌آید که عرضه و تقاضا با هم تناسبی نداشته باشند. چون اختیار خرید اقلام مختلف و استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی و نظایر آن‌ها در اختیار دولت خواهد بود و این دولت است که تهیه و خرید آن‌ها را تجویز می‌کند، دغدغه تورم را به دلیل کمبود عرضه نخواهد داشت. برای این که انباشت سرمایه در حساب‌های مورد نظر به عمل نیاید، دولت خرید اوراق عرضه و مشارکتی را برای اجرای طرح‌های عمرانی و اصلاحی برای دارندگان موجودی در پایان هر سال، با سود عادلانه مجاز خواهد دانست و به این ترتیب موجودی افراد در حساب‌های مزبور به صفر تنزل خواهد کرد و در صورت خودداری از این اقدام، موجودی آن‌ها حذف خواهد شد.

جبرائیل سراجی علمداری

نسخه مناسب چاپ