آموزه
 

ویکتور هوگو:
‏‏
شعر، ارکستر پرهیجانی است

که آواز طبیعت و بشر و حوادث را به هم آمیخته است

code

نسخه مناسب چاپ