مناطق شهری پیشتاز افزایش جمعیت کشور
 

سرویس اقتصادی: بالاترین نرخ رشد جمعیت کشور در دوره ۱۰ سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به میزان ۹۱ر۳ درصد ثبت شده است، این در حالی است که بالاترین نرخ رشد جمعیت نقاط شهری کشور در همین دوره به میزان ۴۱ر۵ درصد و نقاط روستایی به میزان ۲۷ر۲ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات براساس آمارهای مرکز آمار ایران متوسط نرخ رشد جمعیت کشور به کمترین میزان طی ۵۷ سال گذشته و به رقم ۲۹ر۱ درصد رسیده است.

این نرخ برای نقاط شهری هم به کمترین میزان در مدت فوق و به رقم ۱۴ر۲ درصد رسیده اما در نقاط روستایی کشور نرخ رشد جمعیت کمی افزایش یافته و به ۶۳ر۰ درصد رشد یافته است.

طبق این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۱۳ر۳ درصد بود که در نقاط شهری به ۱ر۵ درصد و در نقاط روستایی به ۰۹ر۲ درصد می‌رسد.

در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ این نرخ به ۹۲ر۲ درصد در کل کشور و ۰۲ر۵ درصد در نقاط شهری و ۶ر۱ درصد در نقاط روستایی تغییر کرد.

در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ در مدت ۳۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۲۵ر۳ درصد شد که سهم نقاط شهری ۱۵ر۵ درصد و نقاط روستایی ۸۲ر۱ درصد بود.

اما در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۰ در مدت ۳۵ سال، این نرخ به طور متوسط برای کل کشور ۱۴ر۳ درصد، در نقاط شهری ۹۱ر۴ درصد و در نقاط روستایی ۷۷ر۱ درصد بوده است.

همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ در مدت ۴۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۹۲ر۲ درصد، در نقاط شهری ۶۶ر۴ درصد و در نقاط روستایی ۴۶ر۱ درصد شد که باز هم نشان‌دهنده ۳ برابر بودن نرخ رشد جمعیت نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی است.

در این میان در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ یعنی در مدت ۵۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کشور به حدود ۶۶ر۲ درصد، در نقاط شهری به ۲۷ر۴ درصد و در نقاط روستایی به ۰۸ر۱ درصد رسیده است.

از سوی دیگر در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ این نرخ برای کل جمعیت کشور ۷۱ر۲ درصد، نقاط شهری ۹۳ر۴ درصد و نقاط روستایی ۱۱ر۱ درصد بوده است.

در فاصله ۲۰ ساله ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۳۱ر۳ درصد شد و این نرخ در نقاط شهری به ۱۷ر۵ درصد و نقاط روستایی به ۶۹ر۱ درصد رسید.

در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۰ در مدت ۲۵ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۱۵ر۳ درصد بود که در نقاط شهری به ۸۳ر۴ درصد و در نقاط روستایی به ۶۲ر۱ درصد رسید.

همچنین در مدت ۳۰ سال در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۸۵ر۲ درصد، نقاط شهری ۵۱ر۴ درصد و نقاط روستایی ۳۰ر۱ درصد شد.

اما در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ و در مدت ۴۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور به ۵۵ر۲ درصد کاهش یافت که این میزان برای نقاط شهری ۰۷ر۴ درصد و نقاط روستایی ۸۳ر۰ درصد شد.

از سوی دیگر در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ در مدت ۱۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور به بالاترین میزان و به مرز ۹۱ر۳ درصد رسید که این رشد برای نقاط شهری بیشترین تأثیر را داشت و برای نخستین‌بار به ۴۱ر۵ درصد رسید و برای نقاط روستایی هم با ۲۷ر۲ درصد به رکورد تازه‌ای دست یافت.

این رشد نرخ جمعیت کشور سپس رو به کاهش گذاشته و در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰ در کل کشور به ۴۴ر۳ درصد، در نقاط شهری به ۷۶ر۴ درصد و در نقاط روستایی به ۹۹ر۱ درصد رسید.

در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ در مدت ۲۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۹۲ر۲ درصدی شد.

این نرخ برای نقاط شهری ۳ر۴ درصد و برای نقاط روستایی ۳ر۱ درصد بود. همچنین در فاصله ۳۰ سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ نرخ رشد جمعیت کل کشور به ۴۹ر۲ درصد رسید و این روند کاهشی در مناطق شهری ۷۸ر۳ درصدی و برای نقاط روستایی هم ۷۳ر۰ درصدی شد.

اما در دوره ۱۰ ساله ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۵ر۲‌درصد شد تا نرخ نقاط شهری به ۴۴ر۳ درصد و نقاط روستایی به ۱۴ر۱ درصد برسد که نشان می‌دهد نرخ رشد جمـعیت نقـاط روسـتایی اندکی افزایش اما در نقاط شهری روندی کاهشی داشته است.

در فاصله ۱۰ ساله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۹۶ر۱ درصدی شد اما در نقاط شهری با اندکی کاهش به ۲۱ر۳ درصد و در نقاط روستایی به ۲۸ر۰ درصد رسید.

در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ در مدت ۳۰ سال متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۷۹ر۱ درصد، نقاط شهری ۹۸ر۲ درصد و نقاط روستایی منفی

۸ ۰ر۰درصدی شد.

همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۴۷ر۱ درصد، نقاط شهری ۹۵ر۲ درصد و نقاط روستایی منفی ۶۴ر۰ درصد بود.

اما در دوره ۱۵ ساله ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور اندکی رشد پیدا کرد و به ۵۶ر۱ درصد رسید، در حالی‌که این نرخ برای نقاط شهری کاهش یافته و به ۸۱ر۲ درصد و در نقاط روستایی هم با روند کاهشی به منفی ۵۱ر۰ درصدی رسید.

همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور ۶۲ر۱ درصد بود که در نقاط شهری به ۷۴ر۲ درصد و در نقاط روستایی به منفی ۴۴ر۰ درصد رسید.

همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰هم متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور حدود ۲۹ر۱ درصد شد که این نرخ با اندکی کاهش در نقاط شهری به ۱۴ر۲ درصدودر نقاط روستایی به منفی ۶۳ر۰‌درصد رسید.

نسخه مناسب چاپ