پند بزرگان
زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست. آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید.
جبران خلیل جبران

code

نسخه مناسب چاپ