پند بزرگان
بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.
ویل دورانت

اصولاً زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا می کند که برای آن هدفی تعریف کنیم و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید.
فردریش نیچه

آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد.
بزرگمهر

code

نسخه مناسب چاپ