آموزه
 

آلبرت اینشتین:

شادمانی از شادی دیگران و احساس رنج از رنج آنان، بهترین راهنمای بشر است

code

نسخه مناسب چاپ