پندبزرگان
– دهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت، هر چه بسیار، باز اندک باشد، که واقعیت بخشش، ایثار از خویشتن است.
جبران خلیل جبران

code

نسخه مناسب چاپ