پند بزرگان
ـ آگاهی، دانش سازمان‌یافته است و خرد، زندگی سازمان‌یافته.
ایمانوئل کانت
ـ مراقب باشید تا چیزهایی را که دوست دارید، به‌دست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که به‌دست آورده‌اید دوست داشته باشید.
برنارد شاو

code

نسخه مناسب چاپ