به پیوست
 

بـرگ درختـان سبـز، در نظـر هوشیــار
هر ورقش دفتری است،معرفت کردگار
«سعدی»

code

نسخه مناسب چاپ