تأمین اجتماعی هزینه سفر و اقامت بیماران را پرداخت می کند
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: هزینه سفر به استناد ماده ۵۷ و هزینه اقامت بیمار و همراه به استناد بند ۵ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان، پرداخت می شود.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان به طور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه) و احراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد؛ مشروط بر اینکه امکان معالجه بیمارحسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام، نحوه آن به تایید شورای پزشکی سازمان رسیده باشد.بر اساس این قانون، مشمولان کمک هزینه سفر را تمام بیمه شدگان اجباری، رانندگان برون و درون شهری، قالیبافان، کارگران ساختمانی، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی و بیمه شدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان تشکیل می دهند.

همچنین از آنجایی که صرفا بیمه شدگان مزدبگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد هستند؛ بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه فقط به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند، قابل پرداخت است.

مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نقلیه و به میزان بهای بلیت با نرخ مصوب (در مورد هواپیما، قطار و اتوبوس و کشتی) و نرخ مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح (در مورد سواری) قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که امکان اعزام بیمار به طور نشسته مقدور نباشد، لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیت مورد نیاز به منظور مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای پزشکی تعیین خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ