پند بزرگان
* بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی این است که خودتان باشید.
برنارد شاو

* مردان بلند نام و با آوازه هرگز نمی میرند، زیرا گورشان قلوب نسل های آینده است.
تولستوی

code

نسخه مناسب چاپ