سرایه
نگارینا دل و جانم ته دیری
همه پیدا و پنهانم ته دیری
نمی‌دانم که این درد از که دیرم
همی‌دانم که درمانم ته دیری
باباطاهر عریان

code

نسخه مناسب چاپ