رشد متوسط درآمد و هزینه سالانه خانوارهای شهری برابر شد
در سال ۱۳۹۶ متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری ۳۷ میلیون تومان و هزینه هایش ۳۳ میلیون تومان بوده است.

روابط عمومی مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: در سال ۱۳۹۶ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۸۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۶۱ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج این طرح درسال ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۵۲۵ر۳۲۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۵ بیش از ۷ر۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

از هزینه‌ کل سالانه‌ یک خانوار شهری۷۵۰ر۷۶ هزار ریال با سهم ۳ر۲۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۷۷۵ر۲۵۲ هزار ریال با سهم ۷ر۷۶ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی هم بیشترین سهم با ۱ر۲۲ درصد مربوط به هزینه‌ های آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۳ درصد مربوط به مسکن بوده است.

از سوی دیگر متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۸۴۸ر۳۶۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۶ر۱۵ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری تقریبا برابر با رشد هزینه کل سالانه بوده است.

منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۴ر۳۴ درصد درآمد از محل مشاغل مزد و حقوق بگیری، حدود ۱ر۱۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵ر۴۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

در این گزارش همچنین درباره درآمد و هزینه خانوار روستایی آمده است: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی۷۶۰ر۱۷۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۹ر۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی۵۰۴ر۶۶ هزار ریال با سهم ۲ر۳۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۶۶ر۱۱۲ هزار ریال با سهم ۸ر۶۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوار روستایی، بیشترین سهم با ۲ر۲۵ درصد مربوط به هزینه‌ های آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۱ر۲۹ درصد مربوط به مسکن بوده است.

همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی ۸۴۲ر۲۰۱ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۱ر۱۴ درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۴ر۲۹ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،حدود ۷ر۳۱ درصد از محل مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۸ر۳۸ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

در سال ۱۳۹۶ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۴ر۶۴ درصد از خانوارهای روستایی برای گرمایش، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ۱ر۲۵ درصد نفت سفید بوده است.

طبق این گزارش، بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۹۴۸ر۴۷۹ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۲۹ر۱۹۲هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۶ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۳۵۱ر۵۱۵ هزار ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با ۳۹۳ر۲۳۰ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داده است.

نسخه مناسب چاپ