آموزه
 

اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند؟ ماده جنگ هوی است. هرکجا جنگی دیدی از متابعت هوا باشد.
شمس تبریزی

code

نسخه مناسب چاپ