دانش آموزان فرانسوی بار دیگر نسبت به نظام آموزشی اعتراض کردند
 

دانش آموزان فرانسوی بار دیگر تظاهرات اعتراض آمیزی را در مخالفت با سیاست‌های آموزشی دولت، در خیابان‌های پاریس برپا کردند. در این تظاهرات که از سوی اتحادیه‌های دانش آموزی سازماندهی شده بود، صدها نفر از دانش آموزان شرکت کرده و با حرکت به سوی میدان جمهوری پاریس شعارهایی علیه ماکرون سردادند.

نسخه مناسب چاپ