پند بزرگان
* چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود، روزی فراموش می‌شود.

آندره ژید
* بزرگی در احترام داشتن نیست،
در شایستگی داشتن احترام است.
ارسطو

code

نسخه مناسب چاپ