پند بزرگان
* از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید؛ او نه شما را می‌بخشد، نه می گذارد خودتان را ببخشید.

برتراند راسل

* انسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیر منطقی تلاش می‌کند که جهان را موافق خود سازد.

برنارد شاو

code

نسخه مناسب چاپ