سرایه
دُر اشکم به دامان ریته اولی
خون دلم ز چشمان ریته اولی
به کس حرفی ز جورت وانواجم
که حرف جور پنهان ریته اولی
باباطاهر عریانcodexzam8x

نسخه مناسب چاپ