نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهوری درباره عملکرد بودجه ۹۶
وزیر اقتصاد در نامه‌ای لوح فشرده صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تقدیم رئیس جمهوری کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در متن نامه فرهاد دژپسند به رئیس جمهوری آمده است: به منظور انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (۱) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و مواد (۸) و (۹) آیین نامه اجرایی آن، به پیوست لوح فشرده حاوی اطلاعات صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که بر اساس ضوابط مقرر در قوانین موصوف و مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اصلاحات بعدی آن در “معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور” تهیه و تنظیم شده است، برای استحضار تقدیم می‌شود.

وزیر اقتصاد در این نامه اضافه کرده است: با اجرای حسابداری تعهدی در سطح بخش عمومی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴، اصلاحاتی بنیادین در نظام مالی و محاسباتی کشور آغاز شده که هدف آن، اجرای بند (۹) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعتلای مدیریت مالی دولت و زمینه سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

در این نامه گفته شده است: تهیه صورت‌های مالی دولت به عنوان مکمل این صورتحساب، یکی از اهداف راهبردی این وزارت در اجرای ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که حاصل آن گزارش‌هایی شفاف برای تصمیم گیری‌های زیر بنایی کشور، شامل وضعیت مالی دولت (به لحاظ دارایی ها، بدهی‌ها و ارزش خالص) و عملکرد مالی دولت (به لحاظ درآمد‌ها و هزینه ها) خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ