تبسم و تفکر
فرهاد رحیم قراملکی
 

*متولد۱۳۵۹ــ تبریز
*عضو انجمن کاریکاتوریست های تبریز
*عضو خانه کاریکاتورایران
*عضوسازمان جهانی کاریکاتور(فکو)
*چاپ کاریکاتور در روزنامه مهد آزادی ،ماهنامه طنزوکاریکاتور،
هفته نامه آذرپیام ، سرخاب ، ونشریات دانشجویی

code

نسخه مناسب چاپ