دستور روحانی برای رهاسازی آب به زاینده رود در نوروز
رئیس‌جمهوری به وزارت نیرو دستور داد ضمن در نظر گرفتن نیازهای زیست‌محیطی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که طی ایام نوروز نسبت به رهاسازی آب در زاینده‌رود اقدام شود.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی پس از اخذ گزارش اردکانیان وزیر نیرو از بارش‌های اخیر گفت: این گزارش تصویر امیدوارکننده‌ای را پس از یک دهه خشکسالی نشان می‌دهد که موجب شکرگزاری است. رئیس‌جمهوری همچنین با توجه به درخواست‌های مکرر هموطنان، وزارت نیرو را موظف کرد تا با رعایت ملاحظات تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی و در نظر گرفتن نیازهای محیط زیست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که طی ایام نوروز در اصفهان که نگاه همه ایرانیان به زاینده‌رود است، امکان رهاسازی آب میسر شود.

نسخه مناسب چاپ