سرعت تخریب منابع طبیعی در ایران بالا است
شیراز ـ خبرنگار اطلاعات: متاسفانه سرعت تخریب منابع طبیعی در ایران بالا بوده و در صورت ادامه این روند تخریب، پیش بینی می‌شود تا۶۰ سال آینده جنگلی در ایران وجود نداشته باشد.

محسن عدالت رئیس دانشکده کشاورزی شیراز، با بیان این خبر، افزود: حمایت و حفاظت از منابع طبیعی منحصر به یک هفته مشخص نبوده و تعطیل بردار نیست و نباید توجه مسئولین و مردم به منابع طبیعی صرفامحدود به یک هفته مشخص در سال باشد.‏وی جنگل‌ها را منابع ارزشمند و غیرقابل جایگزین کره زمین دانست و گفت: جنگل‌ها می‌توانند در صورت نگاه و استفاده مسئولانه انسان، همچنان منشاء خیر باشند. یا در صورت عملکرد تخریب گرایانه بشر، محکوم به نابودی شوند.‏

رئیس دانشکده کشاورزی شیراز با تاکید بر این مطلب که حفاظت از منابع طبیعی غیرقابل اغماض و کاملا ضروری است، فارس را دارای پهنه‌های ارزشمند طبیعی دانست وگفت: دانشکده کشاورزی در راستای حمایت عملی از منابع طبیعی، طرح بازآفرینی فاز اول فضای سبز دانشکده در راستای استفاده بهینه از منابع آب و سازگاری باخشکی را اجرا کرده و در این طرح ۴۰۰۰ متر از فضای سبز دانشکده که قبلا چمن کاری بوده با گونه‌هایی از درختان و گیاهان دارویی جایگزین شده است که با صرفه‌جویی آب در این طرح، می‌توان آب آشامیدنی مورد نیاز ۳۶ خانوار ۴ نفری را در سال تامین کرد.‏

نسخه مناسب چاپ