زنان در جستجوی خویشتن‏
‏بدون تدبیر و سامان برای عواطف و احساسات زنانه (با همه ارزش و اهمیت حیاتی) محلی وجود ندارد.‏ ‏زنان امروز به تامین زندگی و نقش‌های مردانه در معیشت یا کمک به معیشت می‌پردازند و در این نقش ناچارند از نقش محوری و وجدانی و ذاتی خویشتن کمی بکاهند تا توانایی‌های خود را در مشابهت با مردان ثابت کنند و هماورد نشان دهند و در جامعه کار، شور برانگیزند و همچنان مادری فروتن و بی ادعا باشند و همزمان رویاهای شگرف و تخیلات نغز خود را فرو نگذارند.

در این که زن امروز همپای مرد در تامین مقدمات و مقومات زندگی می‌کوشد، حرفی نیست. او کمک می‌کند تا نقش‌ها در جامعه مطمئن‌تر و آسان‌تر و سریع‌تر به نتیجه برسد و فضای امن و آسایش و محیط امکان، نقش شگرف و شکوهمند و رویایی و متعالی انسانی، مجال آغاز بیابد و این امکان و زمینه مهیا گردد که بهشت برین نخست در زمین پدید آید.

زنان همیشه از ضرورت‌ها پا فراتر نهاده‌اند تا رؤیا و تخیل و فانتزی مجال بروز یابد. آنان هم در نقش فداکارانه خویش در زندگی می‌کوشند و با جامعه می‌جوشند و همیشه متواضع‌تر می‌نمایند.

زن‌ستیزان خوب است به تأمل و تأنی و دقت و بدون دخالت عصبیت و داوری کم مجال، پدیده‌های اجتماعی را مورد تحلیل قرار دهند، زنان ناخودآگاه در مقام دفاع از منزلت و مقام خویش از نمایندگی خود در جامعه دفاع می‌کنند و در این راه عمر می‌سپرند!

به یاد دارم دانشجویی داشتم که علوم اجتماعی می‌خواند، پایان نامه‌اش با عنوان نقش محوری زن در خانواده بود. این بانوی شوریده، از حقوق زن و مقامش و موقعیتش داد سخن داد که زن از خانه و کاشانه و تحصیل فرزندان و حضور در محل کار و تدبیر امور منزل و همه را به خوبی عهده‌دار است، به‌طوری که برخی از مردان حتا نمی‌دانند فرزندشان کلاس چندم است!

‏به امید ارتقاء حیات از ضرورت به شکوه و از مقدمه به آرمان و امکان تجلی زنان در نقش حقیقی خویشتن!

‏ دکتر سید حبیب نبوی ‏

نسخه مناسب چاپ