تماشاخانه
 

ندارد چشم من تاب نگاه صحنه‌سازی‌ها
من یکرنگ بیزارم از این نیرنـگ‌بازی‌ها
معینی کرمانشاهی

code

نسخه مناسب چاپ